REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Policy och riktlinje

Våra policies och riktlinjer

Bostadsbolagets verksamhet styrs av ett antal policies som antagits av moderbolaget Förvaltnings AB Framtidens styrelse eller av Göteborgs kommunfullmäktige.

Vi har inga policies utöver de koncerngemensamma som finns tillgängliga på Framtidenkoncernens policy-sida. Däremot finns ett antal kompletterande och bolagsspecifika riktlinjer som du kan ta del av nedan.

Samarbetsavtal är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten, till exempel exponering av samarbetspartnerns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Samarbetsavtal är en av flera aktiviteter i ett företags planerade kommunikationsarbete.

Syfte och mål
Samarbetsavtalen är en del av vår externa kommunikation med syfte att stärka vårt varumärke. Dess starkaste egenskap är att den gör det möjligt för oss att associeras med ett sammanhang som har en god image som stämmer med Bostadsbolagets värdegrund. Samarbetsavtalen ska stärka Bostadsbolagets profil som ett framgångsrikt, kundnära serviceföretag och en god samhällsmedborgare. Den ska stödja vår verksamhetsplan och bidra till att Bostadsbolaget når sina långsiktiga mål.
Samarbetsavtalen ska gynna våra kunders sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster. För att Bostadsbolagets samarbetsavtal ska vara framgångsrika krävs också att vi på ett tydligt sätt kommunicerar syfte och mål med aktuella samarbeten med våra medarbetare.

Strategi
Alla samarbetsavtal ska stödja Bostadsbolagets affär och integreras och samordnas med övriga informations- och marknadsaktiviteter. Samarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Bostadsbolaget som ett effektivt, affärsmässigt företag som samtidigt aktivt tar det sociala ansvar som följer på att vara ett allmännyttigt bostadsbolag.

Bostadsbolagets affärsidé och övergripande mål styr val av samarbetsprojekt. Vi ska satsa på ett begränsat antal projekt och prioriterar lokala projekt och långsiktiga samarbeten.

Affärsmässighet
Vi ger inte rena bidrag, utan kräver konkret motprestation från den vi har samarbetsavtal med.

 • Bostadsbolaget ska bara delta i aktiviteter som är trovärdiga och seriösa.
 • Ansökan om samarbete ska ske skriftligen.
 • Alla förfrågningar om samarbete ska besvaras.
 • Samarbetsaktiviteter ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Koppling till verksamheten och val av samarbetspartner
Samarbetsavtal ska endast riktas till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär. Det ska också finnas en naturlig och tydlig koppling till Bostadsbolagets verksamhet. Associationsvärdet är tungt vid samarbetsavtal och verksamhetens image avspeglas direkt på Bostadsbolaget.

Avgränsningar
Bostadsbolaget samarbetar inte med:

 • Enskilda individer (t. ex. idrottsmän/-kvinnor).
 • Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
 • Projekt eller verksamheter som är riskfyllda, bland annat med avseende på miljön.
 • Politiska organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk ståndpunkt.
 • Vid samarbetsavtal där VIP-biljetter ingår ska dessa komma hyresgäster till godo.

Mål, tidplan och utvärdering
Mål och tidsplan ska finnas för samtliga samarbetsavtal och aktiviteter ska följas upp regelbundet.

Aktiv partner
Bostadsbolaget ska vara en aktiv och engagerad partner. Vi ska utnyttja varje engagemang för att etablera relationer och bygga nätverk. Vi ska vara affärsmässiga i relationerna till våra samarbetspartners och samarbeten ska baseras på skriftliga avtal. Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller andra närstående aktörer agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt kan förknippas med Bostadsbolaget äger Bostadsbolaget rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Ansvarsfördelning
Förfrågning om samarbetsavtal ställs till bolagets chef för Marknad & Kommunikation.

Centrala samarbetsavtal
Alla samarbetsavtal ska beslutas av vd.

Bostadsbolaget ska minimera sin miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att

 • verka för att uppnå kommunens prioriterade miljömål.
 • ha en effektiv användning av värme, el och vatten tillsammans med våra hyresgäster.
 • använda material och produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • försäkra oss om att våra hyresgäster har en god inomhusmiljö.
 • öka våra hyresgästers miljökunskap och uppmuntra till goda miljövanor.
 • gynna system för återanvändning och återvinning av material.
 • välja affärspartners med ett aktivt miljöarbete.
 • samarbeta inom forskning och utveckling i miljöfrågor.
 • göra mer än att endast uppfylla miljölagar och bestämmelser.
 • verka för att vårt miljöarbete ständigt förbättras.

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter inom Framtidenkoncernen.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa sökande som interna sökande – för de som redan är hyresgäst hos bolagen.

 • Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors värde. Vi ska verka för mångfald och integration.
 • Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.
 • Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
 • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård
 • Två sökande kan stå gemensamt på hyreskontraktet. Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten.
 • För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och ålder. Dessutom finns olika profilboenden som gemenskapsboende, trygghetsboende och studentboende.
 • Den som söker en lägenhet måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil.
 • Alla intressenter ska erbjudas boendekalkyl via respektive bolags hemsida.

Grundläggande krav

Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får vid kontraktsskrivningen högst uppgå till:

 • 3 personer för 1 rum och kök
 • 4 personer för 2 rum och kök
 • 6 personer för 3 rum och kök
 • 8 personer för 4 rum och kök
 • 10 personer för 5 rum och kök

I utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel prioriteras förvärvsinkomsttagare. I ett enskilt delområde får högst 80 procent av lägenheterna prioriteras av förvärvsinkomsttagare.

Krav för externa sökande

 • Sökande får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24 månaderna
 • Sökande får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna
 • Sökande måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas
 • Sökande ska kunna visa på ett behov av permanent boende
 • Sökande/kontraktsinnehavare ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande
 • Sökande som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav

Krav för interna sökande (Omflyttningsplatsen)

 • Sökande ska ha haft ett förstahandskontrakt under de senaste 12 månaderna i nuvarande lägenhet samt ha varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i lägenheten
 • Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna
 • Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna

Uthyrningspolicyn gäller hos samtliga allmännyttiga bostadsbolag inom Förvaltnings AB Framtiden sedan 9 januari 2017.