REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Policy och riktlinje

Våra policies och riktlinjer

Bostadsbolagets verksamhet styrs av ett antal policies som antagits av moderbolaget Förvaltnings AB Framtidens styrelse eller av Göteborgs kommunfullmäktige.

Vi har inga policies utöver de koncerngemensamma som finns tillgängliga på Framtidenkoncernens policy-sida. Däremot finns ett antal kompletterande och bolagsspecifika riktlinjer som du kan ta del av nedan.

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Sponsring är en av flera aktiviteter i ett företags planerade kommunikationsarbete.

Syfte och mål
Sponsringen är en del av vår externa kommunikation med syfte att stärka vårt varumärke. Dess starkaste egenskap är att den gör det möjligt för oss att associeras med ett sammanhang som har en god image som stämmer med Bostadsbolagets värdegrund. Sponsringen ska stärka Bostadsbolagets profil som ett framgångsrikt, kundnära serviceföretag och en god samhällsmedborgare. Den ska stödja vår verksamhetsplan och bidra till att Bostadsbolaget når sina långsiktiga mål.
Sponsringen ska gynna våra kunders sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster.
För att Bostadsbolagets sponsring ska vara framgångsrik krävs också att vi på ett tydligt sätt kommunicerar syfte och mål med aktuella sponsringssamarbeten med våra medarbetare.

Strategi
All sponsring ska stödja Bostadsbolagets affär och integreras och samordnas med övriga informations- och marknadsaktiviteter. Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Bostadsbolaget som ett effektivt, affärsmässigt företag som samtidigt aktivt tar det sociala ansvar som följer på att vara ett allmännyttigt bostadsbolag.

Bostadsbolagets affärsidé och övergripande mål styr val av sponsringsprojekt. Vi ska satsa på ett begränsat antal projekt och prioriterar lokala projekt och långsiktiga samarbeten.

Affärsmässighet
Sponsringen ska innebära ett aktivt engagemang från Bostadsbolagets sida. Vi ger inte rena bidrag, utan kräver konkret motprestation från den sponsrade.

 • Bostadsbolaget ska bara delta i aktiviteter som är trovärdiga och seriösa.
 • Ansökan om sponsring ska ske skriftligen.
 • Alla förfrågningar om sponsring ska besvaras.
 • Sponsringsaktiviteter ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Koppling till verksamheten och val av samarbetspartner
Sponsring ska endast riktas till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär. Det ska också finnas en naturlig och tydlig koppling till Bostadsbolagets verksamhet. Associationsvärdet är tungt vid sponsring och den sponsrade verksamhetens image avspeglas direkt på Bostadsbolaget.

Avgränsningar
Bostadsbolaget sponsrar inte:

 • Enskilda individer (t. ex. idrottsmän/-kvinnor).
 • Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
 • Projekt eller verksamheter som är riskfyllda, bland annat med avseende på miljön.
 • Politiska organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk ståndpunkt.
 • Vid sponsring ska Bostadsbolaget inte erhålla så kallade VIP-platser.

Mål, tidplan och utvärdering
Mål och tidsplan ska finnas för samtliga sponsringssamarbeten och samtliga aktiviteter ska följas upp regelbundet.

Aktiv partner
Bostadsbolaget ska vara en aktiv och engagerad partner. Vi ska utnyttja varje engagemang för att etablera relationer och bygga nätverk.Vi ska vara affärsmässiga i relationerna till våra samarbetspartners och samarbeten ska baseras på skriftliga avtal. Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller andra närstående aktörer agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt kan förknippas med Bostadsbolaget äger Bostadsbolaget rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Ansvarsfördelning
Förfrågning om sponsring ställs till bolagets chef för Marknad & Kommunikation.

Central sponsring
Alla sponsringsavtal ska beslutas av vd.

Bostadsbolaget ska minimera sin miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att

 • verka för att uppnå kommunens prioriterade miljömål.
 • ha en effektiv användning av värme, el och vatten tillsammans med våra hyresgäster.
 • använda material och produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • försäkra oss om att våra hyresgäster har en god inomhusmiljö.
 • öka våra hyresgästers miljökunskap och uppmuntra till goda miljövanor.
 • gynna system för återanvändning och återvinning av material.
 • välja affärspartners med ett aktivt miljöarbete.
 • samarbeta inom forskning och utveckling i miljöfrågor.
 • göra mer än att endast uppfylla miljölagar och bestämmelser.
 • verka för att vårt miljöarbete ständigt förbättras.

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter inom Framtidenkoncernen.

Koncernens uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagens övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav.

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration. Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv, affärsidé samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnation.
Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård.

Två sökande kan stå gemensamt på hyreskontraktet. Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten. För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och ålder. Dessutom finns olika profilboenden såsom gemenskapsboende, seniorboende och studentboende. Den som söker en lägenhet måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil. Alla intressenter ska erbjudas boendekalkyl via respektive bolags hemsida.

Grundläggande krav;
Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får vid kontraktsskrivningen högst uppgå till:
– 3 personer för 1 rum och kök
– 4 personer för 2 rum och kök
– 6 personer för 3 rum och kök
– 8 personer för 4 rum och kök
– 10 personer för 5 rum och kök

I utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel prioriteras förvärvsinkomsttagare. I ett enskilt delområde får högst 80 procent av lägenheterna prioriteras för förvärvsinkomsttagare. (Ett utvecklingsområde med särskild uthyrningsregel är ett område där särskilda insatser görs, ofta ett socioekonomiskt svagt område. Cirka 10 procent av koncernens lägenheter kan omfattas och berörda områden anges i koncernens affärsplan).

Krav vid sökning via Boplats;
Sökande får inte ha fler än tre(3) betalningsanmärkningar uppkomna under de senaste 24 månaderna.

Krav vid intern omflyttning;
Hyresgästen ska ha haft förstahandskontrakt i minst 12 månader i nuvarande lägenhet samt varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i lägenheten.
Hyresgästen får inte ha inkassokrav för hyran under det senaste 12 månaderna.
Hyresgästen får ha max en(1) konstaterad störning, där hyresgästen meddelats skriftligt om att en störning förekommit, under de senaste 12 månaderna.

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan:
1. Bolagets egna behov
Exempelvis vid renovering och ombyggnation

2. Avtal
Med Göteborgs Stad Med idéburna organisationer

3. Intern omflyttning
För bolagens egna hyresgäster samt hyresgäster hos Gårdstensbostäder. Hyresgäster hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon kan söka omflyttning till Gårdstensbostäder.
Den hyresgästen med längst boendetid i nuvarande lägenhet prioriteras först.

4. Boplats
Den sökande med längst registreringstid på Boplats prioriteras först.

Uthyrningspolicy gäller hos samtliga allmännyttiga bostadsbolag inom Förvaltnings AB Framtiden sedan 9 januari 2017.

 

Vill du samarbeta med oss?

Vi stödjer verksamheter som kommer våra hyresgäster tillgodo. Har du frågor eller bra idéer för samarbete, läs först igenom våra riktlinjer och kontakta sedan Catarina Hagwall, chef Marknad & Kommunikation.