Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Policies & Riktlinjer

Bostadsbolagets verksamhet styrs av ett antal policies som antagits av moderbolaget Förvaltnings AB Framtidens styrelse eller av Göteborgs kommunstyrelse.

Vi har inga policies utöver de koncerngemensamma som finns tillgängliga i nedladdningsbart format på Framtidenkoncernens policy-sida. Däremot finns ett antal kompletterande och bolagsspecifika riktlinjer som du kan ta del av nedan.

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Sponsring är en av flera aktiviteter i ett företags planerade kommunikationsarbete.

Syfte och mål
Sponsringen är en del av vår externa kommunikation med syfte att stärka vårt varumärke. Dess starkaste egenskap är att den gör det möjligt för oss att associeras med ett sammanhang som har en god image som stämmer med Bostadsbolagets värdegrund. Sponsringen ska stärka Bostadsbolagets profil som ett framgångsrikt, kundnära serviceföretag och en god samhällsmedborgare. Den ska stödja vår verksamhetsplan och bidra till att Bostadsbolaget når sina långsiktiga mål. 
Sponsringen ska gynna våra kunders sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster. 
För att Bostadsbolagets sponsring ska vara framgångsrik krävs också att vi på ett tydligt sätt kommunicerar syfte och mål med aktuella sponsringssamarbeten med våra medarbetare.

Strategi
All sponsring ska stödja Bostadsbolagets affär och integreras och samordnas med övriga informations- och marknadsaktiviteter. Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Bostadsbolaget som ett effektivt, affärsmässigt företag som samtidigt aktivt tar det sociala ansvar som följer på att vara ett allmännyttigt bostadsbolag.

Bostadsbolagets affärsidé och övergripande mål styr val av sponsringsprojekt. Vi ska satsa på ett begränsat antal projekt och prioriterar lokala projekt och långsiktiga samarbeten.

Affärsmässighet
Sponsringen ska innebära ett aktivt engagemang från Bostadsbolagets sida. Vi ger inte rena bidrag, utan kräver konkret motprestation från den sponsrade.

 • Bostadsbolaget ska bara delta i aktiviteter som är trovärdiga och seriösa.
 • Ansökan om sponsring ska ske skriftligen.
 • Alla förfrågningar om sponsring ska besvaras.
 • Sponsringsaktiviteter ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Koppling till verksamheten och val av samarbetspartner
Sponsring ska endast riktas till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär. Det ska också finnas en naturlig och tydlig koppling till Bostadsbolagets verksamhet. Associationsvärdet är tungt vid sponsring och den sponsrade verksamhetens image avspeglas direkt på Bostadsbolaget.

Avgränsningar
Bostadsbolaget sponsrar inte:

 • Enskilda individer (t. ex. idrottsmän/-kvinnor).
 • Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
 • Projekt eller verksamheter som är riskfyllda, bland annat med avseende på miljön.
 • Politiska organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk ståndpunkt.
 • Vid sponsring ska Bostadsbolaget inte erhålla så kallade VIP-platser.

Mål, tidplan och utvärdering
Mål och tidsplan ska finnas för samtliga sponsringssamarbeten och samtliga aktiviteter ska följas upp regelbundet.

Aktiv partner
Bostadsbolaget ska vara en aktiv och engagerad partner. Vi ska utnyttja varje engagemang för att etablera relationer och bygga nätverk.Vi ska vara affärsmässiga i relationerna till våra samarbetspartners och samarbeten ska baseras på skriftliga avtal. Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller andra närstående aktörer agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt kan förknippas med Bostadsbolaget äger Bostadsbolaget rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Ansvarsfördelning
Förfrågning om sponsring ställs till bolagets chef för Marknad & Kommunikation.

Central sponsring
Alla sponsringsavtal ska beslutas av vd.

Bostadsbolaget ska minimera sin miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att

 • verka för att uppnå kommunens prioriterade miljömål.
 • ha en effektiv användning av värme, el och vatten tillsammans med våra hyresgäster.
 • använda material och produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • försäkra oss om att våra hyresgäster har en god inomhusmiljö.
 • öka våra hyresgästers miljökunskap och uppmuntra till goda miljövanor.
 • gynna system för återanvändning och återvinning av material.
 • välja affärspartners med ett aktivt miljöarbete.
 • samarbeta inom forskning och utveckling i miljöfrågor.
 • göra mer än att endast uppfylla miljölagar och bestämmelser.
 • verka för att vårt miljöarbete ständigt förbättras.

Vill du samarbeta med oss?

Vi stödjer verksamheter som kommer våra hyresgäster tillgodo. Har du frågor eller bra idéer för samarbete, läs först igenom våra riktlinjer och kontakta sedan Catarina Hagwall, chef Marknad & Kommunikation.

 

CF002091